The Banshees Of Inisherin Showtimes Near Harkins Flagstaff (2024)

1. Harkins Flagstaff 16 - Showtimes and Movie Tickets for The Banshees of ...

 • 15 dec 2023 · Marketplace Dr., Flagstaff, AZ 86004. 928-233-3005 | View Map. Theaters Nearby. The Banshees of Inisherin. All Movies · Anyone But You · Aquaman ...

 • Harkins Flagstaff 16, movie times for The Banshees of Inisherin. Movie theater information and online movie tickets in Flagstaff, AZ

2. Flagstaff 16 - Harkins Theatres

 • Bevat niet: banshees inisherin

 • Harkins Theatres

Flagstaff 16 - Harkins Theatres

3. The Banshees of Inisherin - Kijk nu online bij Pathé Thuis

The Banshees of Inisherin - Kijk nu online bij Pathé Thuis

4. Movie Showtimes | Films Playing Now at the Valley Plaza with IMAX

 • Showtimes for "Valley Plaza with IMAX". Reading Cinemas Valley Plaza with IMAX. 2000 Wible Rd. (661) 833-2230 | Contact Us.

 • Discover what's playing, get showtimes, and buy tickets for the Valley Plaza with IMAX.

5. The Banshees of Inisherin (2022) Showtimes - Fandango

 • Set on a remote island off the west coast of Ireland, THE BANSHEES OF INISHERIN follows lifelong friends Pádraic (Colin Farrell) and Colm (Brendan Gleeson), who ...

 • Buy The Banshees of Inisherin (2022) tickets and view showtimes at a theater near you. Earn double rewards when you purchase a ticket with Fandango today.

The Banshees of Inisherin (2022) Showtimes - Fandango

6. The Banshees of Inisherin | film | bioscoopagenda - Filmladder

 • De film 'The Banshees of Inisherin' is in de bioscoop te zien in Rotterdam, Amsterdam, Enschede, Utrecht en Den Haag. Ga naar tijden & tickets voor de volledige ...

 • Twee goede vrienden Padraic en Colm belanden in een moeilijke situatie wanneer Colm plotseling besluit hun vriendschap te verbreken.

The Banshees of Inisherin | film | bioscoopagenda - Filmladder

7. The Banshees of Inisherin - Studio/K

 • Bevat niet: harkins flagstaff

 • Op het Ierse eiland Inisherin lijkt de vriendschap tussen twee kameraden, Padraic (Colin Farrel) en Colm (Brendan Gleeson), abrupt tot een einde te komen nadat Colm uit het niets Padraic de rug toekeert. Padraic snapt hier niks van, maar zodra de dramatische gebeurtenissen tussen hem en Colm lijken te escaleren en Colm een drastisch ultimatum LEES MEER

The Banshees of Inisherin - Studio/K

8. The Banshees of Inisherin - KINO Rotterdam

 • Bevat niet: harkins flagstaff

 • Martin McDonagh Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan Dit uitmuntende Ierse sprookje over twee boezemvrienden waarvan er één plots besluit zijn vriendschap eenzijdig op te zeggen is de triomfantelijke terugkeer van schrijver/regisseur Martin McDonagh (Three Billboards…, In Bruges) waarbij hij ook de twee hoofdrolspelers uit zijn Vlaamse gangsterfilm weer tegenover elkaar zet. Banshees is een heerlijk zwartgallige en melancholische film over vriendschap en hoe de eindige tijd die wij in het leven bedeeld krijgen je tot wanhoop kan drijven. Met prachtige rollen voor Kerry Condon, Brendan Gleeson en vooral Colin Farrell, die in onze ogen gewoon de Oscar mag winnen. In The Banshees of Inisherin volgen we twee goede vrienden Padraic (Colin Farrell) en Colm (Brendan Gleeson) die in een moeilijke situatie belanden wanneer Colm plotseling besluit hun vriendschap te verbreken. Op het eiland voor de Westkust van Ierland, waar de twee wonen, probeert een verwarde Padraic de vriendschap nieuw leven in te blazen met hulp van zijn zus Siobhan (Kerry Condon). Zij heeft haar eigen problemen met Dominic, de zoon van de lokale politieman. De gebeurtenissen escaleren volledig als Colm een drastisch ultimatum stelt om zijn voornemen tot het beëindigen van de vriendschap duidelijk te maken. Een heerlijk zwartgallige en melancholische film over vriendschap en hoe de eindige tijd die wij in het leven bedeeld krijgen je tot wanhoop kan drijven. Met prachtige rollen voor Kerry Condon, Brendan Gleeson en vooral Colin Farrell, die in onze ogen gewoon de Oscar mag winnen.

The Banshees of Inisherin - KINO Rotterdam
The Banshees Of Inisherin Showtimes Near Harkins Flagstaff (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 5536

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.